Rodinné farmy u nás a ve světe aneb Série seminářů na farmách členů ASZ odstartovala

Význam a přínos rodinných farem pro venkov, krajinotvorba a ochrana půdy před erozí – to byla stěžejní témata úvodního semináře, který v sobotu 26. dubna otevřel letošní sérii těchto akcí pořádaných na farmách členů ASZ u příležitosti Roku rodinných farem. To nejvhodnější prostředí poskytl pro tyto účely loňský vítěz soutěže Farma roku – Galloway farma Roupov rodiny Vacíkových. Odborné veřejnosti i mnoha rodinám s dětmi, pro které zde byl připraven celodenní program, tak byl přímo v praxi předveden hluboký smysl rodinného hospodaření včetně jeho pozitivního vlivu na život v obci a utváření krajiny.

Rodinným farmám a jejich významu i z celosvětového hlediska byla věnována přednáška bývalé ministryně zemědělství a kandidátky do Evropského parlamentu Mileny Vicenové. „Na světě je více než 500 milionů rodinných farem, které hospodaří na 56 % zemědělské půdy a tvoří nejméně 56 % zemědělské produkce. V Asii či Střední Americe dokonce více než 80 %, v rámci Evropské unie 68 % a jsou základem Společné zemědělské politiky EU. Výrazně odlišná situace je v České republice, kde bylo během akce Kulak v listopadu 1951 vystěhováno ze svých statků 4 000 rodin a celkově v průběhu let 1949 – 1957 vlivem násilné kolektivizace zlikvidováno 33 908 soukromých hospodářství. V současné době fyzické osoby hospodaří na 45 % z celkové výměry zemědělské půdy, přičemž většina je vlastní, na rozdíl od subjektů právnických osob, které si půdu z 87,4 % pronajímají,“ uvedla Milena Vicenová a dodala: „Život ve venkovských oblastech, pracovní příležitosti pro mladé lidi, potravinová bezpečnost a vysoce kvalitní potraviny, schopnost reagovat rychle na změny vnějšího prostředí, posílení statutu a pozice zemědělců, uchování kulturních hodnot, zachování rozmanitosti druhů a konkurenceschopnost na světových trzích – to jsou zásadní přínosy rodinných farem. Jasnou informovanost o významu rodinných farem směrem k veřejnosti a jejich maximální podporu už více než 15 let v České republice zajišťuje Asociace soukromého zemědělství ČR.“

O smyslu komplexních pozemkových úprav s mottem: „Sedlák vždy byl a je nejen hospodářem, ale i tím, kdo utvářel po staletí tvář českého venkova a krajiny,“ hovořil předseda ASZ ČR Josef Stehlík. „Komplexní pozemkové úpravy řeší nejen vypořádání vlastnických vztahů, ale i obnovu venkovské infrastruktury, revitalizaci vodního režimu v krajině a posílení ekologické stability krajiny, mají však i sociální a společenský rozměr,“ vysvětlil Josef Stehlík.

Na erozi půdy, její vliv na funkci půdy a zejména protierozní opatření (organizační, agrotechnické a technické) se ve svém vystoupení zaměřil Marek Batysta z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. „Za zcela zásadní považuji monitoring eroze, který umožňuje zjistit rozsah problému s erozí zemědělské půdy, příčiny tohoto stavu a účinnost, resp. neúčinnost některých protierozních opatření. Tyto podklady lze následně využít při návrzích účinných opatření, přípravě nových politik v této oblasti a pro zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem eroze do MEO a SEO oblastí,“ řekl Marek Batysta.

Nejen předcházení znehodnocování půdy a obnova krajinných prvků v okolí charakterizuje v praxi rodinnou farmu Vacíkových, ale vlastně všechny body tzv. „Křížové cesty českého sedláka“. Vacíkovi se totiž na své roupovské farmě věnují chovu téměř tříset kusů masného skotu plemene Galloway a Shorthorn a obhospodařování 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství. Provozují moderní jatka, bourárnu, prodejnu masa a penzion s restaurací a stájemi pro koně hostů. K revitalizaci krajiny přispěli zřízením kaskády tří vlastních rybníků. Daří se zde i ovcím, srdeční záležitostí mladého hospodáře je chov westernového plemene koní Apaloosa.

Prohlídka farmy s osobním výkladem Václava Vacíka staršího a následná diskuse nadchla všechny účastníky semináře, kteří sem zavítali z různých regionů ASZ. Laická veřejnost, zejména rodiny s dětmi, přivítaly osvědčený celodenní naučný i zábavný program organizovaný společností Park tři věže a možnost nákupu produktů a výrobků od českých farmářů. Zpestřením pro všechny pak byla kvalifikační soutěž rodeových závodníků ze šesti států na Světový šampionát do Las Vegas, která se konala v průběhu akce v nové jezdecké hale.

Další odborný seminář spojený s Farmářskými slavnostmi, na který vás srdečně zveme, bude hostit ASZ Benešov, a to 31. května v Jeníkově na Vlašimsku na farmě rodiny Hájkových, která se v loňském roce umístila na stříbrné příčce soutěže Farma roku.  

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ