Na poli, v sadu...

Námi obhospodařovaná půda, více než 265 hektarů, se nachází v nadmořské výšce 450 – 480 m n. m. Skladbu plodin přizpůsobujeme zaměření farmy, slouží jako krmivová základna pro stádo masného skotu a ovcí. Vedle luk a pastvin je součástí výměry i přibližně 70 ha orné půdy, na které pěstujeme např. jetel, pšenici, ječmen, oves nebo tritikále - také v ekologickém režimu. Jsme díky tomu soběstační, co se týče objemných i jadrných krmiv. Přebytky obilí s BIO certifikací jsou určeny k prodeji.

Vedle pastvin a orné půdy patří k naší farmě také 1,5 hektaru švestkového sadu. Vzhledem ke stáří stromů (více než 25 let) je ale využíván pouze extenzivně.

Na poli i v sadu je ale základem ekologického hospodaření vždy hlavně zdravá půda. Udržení a zlepšování úrodnosti půdy se provádí organickým hnojením, zeleným hnojením, pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy, které musí mimo jiné bránit erozi. Díky střídání plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině v jeho okolí se vytváří biologická rovnováha, která posiluje schopnost rostlin bránit se proti chorobám a škůdcům. Regulace plevelů se v rámci ekologického zemědělství provádí s využitím moderní agrotechniky. Ekologičtí zemědělci nesmí používat průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory či geneticky modifikované organismy.